Godzinki o Św. Antonimant

 

 

Ojcze, święty Antoni, niechaj usta moje

Wychwalają na zawsze, święte sprawy twoje.

Przybądź nam na ratunek, o święty Antoni,

Niech twoja przyczyna, od złego nas broni

W Imię Pana naszego, który z Ojcem w niebie

I z Duchem Świętym żyje, ratuj nas w potrzebie.

Portugalskie narody, skąd ten światu śliczny

Kwiat, Antoni, wykwitnął, czyniąc głos rozliczny

Na cześć i chwałę Bożą z patrona takiego

W przedziwnej opatrzności czasu jutrzennego;

Którzy, abyście dusznej są czasem ochłody

Dostąpić mogli w niebie, zginął on mąż młody.

Zginął światu, lecz Boga znalazł On szczęśliwie,

Umarł ziemi, bo w niebie z Królującym żyje.

P. Módl się za nami, święty Antoni.


W. Broń nas od złego w niebezpiecznej toni.

P. Panie wysłuchaj modlitwy nasze

W. A wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie

Módlmy się.
Niech dopomoże ludowi Twemu, prosimy Cię, Boże,

prze zacnego wyznawcy Twojego, świętego Antoniego,

nabożna i ustawiczna modlitwa,

która by nas na tym świecie godnymi Twej łaski uczyniła

i abyśmy w przyszłym radość wieczną otrzymali.

Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa,

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego na wieki wieków.
W. Amen.


Przybądź nam na ratunek, o święty Antoni...

 
Co głosów, co języków, co chwał, co radości,

To wszystko ofiarujmy Bogu z wysokości,

Na wesołą pamiątkę męża szczęśliwego,

Antoniego, w cudownym życiu chwalebnego,

W którym, aby swe imię na wiek wieków wsławił

Cudownie Wszechmogący Pan rzeczy wysławił:

Co go zasług na ziemi , co cnót pobożności;

Tym nam świeci - stąd chwalmy- Boga z wysokości.

P. Święty Antoni, proszę, przyczyń się za nami.


W. Którzy Ciebie dziś czcimy tymi modlitwami.


Przybądź nam na ratunek, o święty Antoni...


Pierwsza, świat opuściwszy, pod regułą była

Twa, Antoni, godzina, która cię wsławiła,

W zakonie kanoników Augustyna cnego,

Nauką, życiem świętym w Kościele sławnego

Gdzie żył jak jeden anioł,w skazitelnym ciele,

Chcąc swą na koniec przelać krew dla Pana śmiele,

Co cię też do zakonu Franciszka świętego

Przynęciło natenczas, męczeństwa sławnego.

P. Święty Antoni, proszę, posil słabe ciało.


W. By się w cnotach ku Bogu z duchem utwierdzało.


Przybądź nam na ratunek, o święty Antoni,

Niech twoja przyczyna, od złego nas broni

W Imię Pana naszego, który z Ojcem w niebie

I z Duchem Świętym żyje, ratuj nas w potrzebie.

Antoni, dugi Pawle, pustelniku prawy,

Trzecią godzinę do tej -obierał zabawy,

W jaskinie się na puszczy -skrył bardzo głęboką,

Abyś tam rozprzestrzeniał skarbnicę szeroką

I dom nieskończoności; widziały tam skały,

Iż twe ciało modlitwy z postem wysuszały.

Że zaś, idąc, potaczał wiatrem powioniony

Dla słabości, a tak czart przez cię zwyciężony.

P. Święty Antoni, proszę, przejednawszy złości.


W. Zjednaj nam dar u Boga , Twojej pobożności


Przybądź nam na ratunek, o święty Antoni...

Szósta, a zbyt szczęśliwa godzina nastała.

Która cię w cieniach skały ostrej pokazała.

Byłeś jako pochodnia światu zapalona,

Na lichtarz dla widoku złoty postawiona.

Na stopień cię szukano kapłaństwa wysoki.

Nie chciałeś tej godności w pokorze głębokiej.

Jednak to była wola Pana Boga twego,

Byś Go w ręku piastując, bronił chwały Jego.

P. Święty Antoni, proszę, oświeć nasze myśli.


W. Spraw, abyśmy z cieniów pychy, do pokory przyszli.


Przybądź nam na ratunek, o święty Antoni...Gorący promień słońca o jak mile sprawił,

Nowego Elijasza nowym duchem wsławił

Kaznodziejstwa o skrzynio, testamentu święta,

Przed tobą drżała rzesza pogan przelęknięta;

Gromiłeś bez respektu, wszyscy cię słuchali,

Wszyscy: świat, ciało, czarta, grzechy porzucali.

Pamięć tego nie pojmie, jakimi wsławiona

Cudami twa nauka i prawdą stwierdzona.

P. Święty Antoni, proszę, oświeć serce moje.


W. By w wierze utwierdzone, czciło imię twoje.


Przybądź nam na ratunek, o święty Antoni...


W nieszpór Pan z krzyża zdjęty.Przestawszy roboty

Czas i tobie, Antoni, wziąć zapłatę cnoty.

Odbierasz o jak hojnie i jako szczęśliwie,

I żeś w tym życiu służył Bogu sprawiedliwie.

Obracasz oczy twoje do górnego nieba,

I gdzie oglądasz Pana - czego więcej trzeba?

Idźże i już zażywaj po pracach ochłody,

Idź na wieczne, które Ci- Bóg zgotował gody.

P. Święty Antoni, proszę, czasu śmierci mojej.


W. Nie oddalaj ratunku i modlitwy twojej.


Przybądź nam na ratunek, o święty Antoni,

Niech twoja przyczyna, od złego nas broni

W Imię Pana naszego, który z Ojcem w niebie

I z Duchem Świętym żyje, ratuj nas w potrzebie.

Stanąłeś już na porcie,- któregoś pożądał,

Już żeś, Antoni, Pana w królestwie oglądał.

A my, którzy na świecie czcimy imię twoje,

Pokornym sercem prosim, ratuj sługi swoje.

Zjednaj cnoty, zdarz grzechów, pozbyć, zdarz sztucznego

Czarta zetrzeć na głowę nam nieprzyjaznego.

Daj w chorobach ratunek, w wszelkim utrapieniu

dopomóż Antoni Święty, sługom ku zbawieniu

P. Powstań, Antoni, dodaj nam twojej pomocy.
W. Wybaw duszę i ciało z szatańskiej przemocy.

OFIAROWANIE GODZINEK

Na cześć i chwałę Boga w Trójcy jedynego.

Ojca, Syna i Ducha na wieki wiecznego,

Ofiaruję, Antoni , święte te godziny.

Przyjmijże je łaskawie, uproś moje winy.

Chciej mi być osobliwszym, przed Bogiem patronem,

Wodzem, wspomożycielem, bym nie był wzgardzonym.

Uproś łaskę, niech Boga oglądam na wieki,

Broń przy śmierci, gdy będę zawierał powieki.

Modlitwa: Święty Antoni Padewski.....lub inne.........Amen

Piesn : Bądź pozdrowiony przemożny patronie

Rozwarzanie............

Piesń: Piastunie Boga, błogosławiony