Pacierz

 

 

MODLITWY PODSTAWOWE

 • Modlsznaczy dać trochę swojego czasu Chrystusowi, zawierzyć Mu, pozostawać w milczącym słuchaniu Jego Słowa, pozwalać mu odbsię echem w sercu”.~Jan Paweł II

 • Bez modlitwy nie ma życia chrześcijańskieg.~ papież Paweł VI

 • Owocem wiary jest miłość. Owocem miłości jest ba. Owocem słby jest pokój”. ~Matka Teresa z Kalkuty

 • Wiara jest źródłem modlitwy.Jeżeli źródło wiary wyschnie,nie może ynąć potok modlitwy”.~ Augustyn z Hippony

Znak krzyża

W imOjca i Syna, i Ducha Świętego. Amen

Modlitwa u progu dnia

 

Panie, w ciszy wschodzącego słońca

przychodzę Cię błagać o pokój, o mądrość, o siłę.

Chcę patrzeć dziś na świat oczami przepełnionymi miłością, być cierpliwym, wyrozumiałym, cichym i mądrym.

Chcę patrzeć ponad to, co jest tylko pozorem, widzieć Twoje dzieci tak, jak Ty sam je widzisz i dostrzegać w nich to, co jest dobre.

Daj mi życzliwość i radość,

by wszyscy, którzy stykają się ze mną odczuli Twoją obecność.

I niech bę dla innych chlebem,

jak Ty jesteś nim dla mnie każdego dnia.

Oto jestem.

Prag spełnić Twoją wolę, Panie mój.

Oczyść serce i wargi moje, a ręce moje obdarz siłą i wszystkimi umiejętnościami,

abyśmy zgodnie zdali wypełnić każde zadanie, jakie dzisiaj przed nami postawisz.

Ręce błogosław nam Panie

na ten nadchodzący dzień.  Amen               (kard. Leo Suenes)


Ojcze Nasz (Modlitwa Pańska)

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

święć się ImTwoje, przyjKrólestwo Twoje,

bąwola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

i odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom,

i nie nas na pokuszenie,

ale nas zbaw ode złego. Amen

Zdrow Mario (Pozdrowienie Anielskie)

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami

i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża,

módl się za nami grzesznymi,

teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Wier w Boga (Skład Apostolski)

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego,

Stworzyciela nieba i ziemi.

I w Jezusa Chrystusa,

Syna Jego Jedynego, Pana naszego,

który się począł z Ducha Świętego,

narodz się z Maryi Panny;

umęczon pod Ponckim Piłatem,

ukrzyżowan, umarł i pogrzebion;

zstąp do piekieł trzeciego dnia zmartwychwstał;

wstąpił na niebiosa,

siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego; 

stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny,

Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie,

ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen

Modlitwa do Anioła Stża

Aniele By, stróżu mój

Ty zawsze przy mnie stój.

Rano, wieczór, we dnie, w nocy

dź mi zawsze ku pomocy.

Strzeż duszy, ciała mego

i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen

Uwielbienie Trójcy Świętej

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,

jak była na poctku,

teraz i zawsze, i na wieki wiew. Amen.


Dziesięć Przykaz Bożych

Jam jest Pan, Bóg Twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli

 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
 2. Nie będziesz brał imienia Pana Bga twego nadaremno.
 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
 4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
 5. Nie zabijaj.
 6. Nie cudzołóż.
 7. Nie kradnij.
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 9. Nie pądaj żony bliźniego swego.
 10. Ani żadnej rzeczy,która jego jest.

2 Przykazania mości

Będziesz miłow Pana Boga twego z całego serca swego,

z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich,

a bliźniego swego jak siebie samego.

5 Przykazań Kościelnych

 

 1. W niedzielęi święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej
 2. i powstrzymsię od prac niekoniecznych.
 1. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
 2. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym,przyjąć Komunię świętą.
 3. Zachowywać nakazane postyi wstrzemięźliwości od pokarmów msnych,
 4. a wokresachpokutypwstrzymywać się dudziałuwzabawach.
 5. Trszczyć się opotrzebywspólnotyKcioła.

ówne prawdy wiary

 1. Jest jeden Bóg.
 2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza,a za zło karze.
 3. Są trzy Osoby Boskie:Bóg Ojciec,Syn Boży i Duch Święty.
 4. Syn Boży stsię człowiekiem,umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia.
 5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
 6. Łaska Boża jestdo zbawienia koniecznie potrzebna.

 

Siedem grzecw głównych

 1. Pycha
 2. Chciwość
 3. Nieczystść
 4. Zazdrość
 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
 6. Gniew
 7. Lenistwo


5 Warunków sakramentu pokuty

 1. Rachunek sumienia
 2. Żal za grzechy
 3. Mocne postanowienie poprawy
 4. Spowiedź szczera.
 5. Zadśćuczynienie Panu Bgu i bliźniemu.

Grzechy przeciw Duchowi Świętemu

 1. Grzeszyć licząc zuchwale na miłosierdzie Boże.
 2. Rozpaczać albo wątpić w miłsierdzie Boże.
 3. Sprzeciwisię uznanej prawdzie chrześcijańskiej
 4. Zazdrcić bliźniemu łaski Bożej.
 5. Mieć zatwardziałe serce wobec zbawiennych napomnień
 6. Aż do śmierci odkładpokutę i nawrócenie.

Grzechy cudze

 1. Namawiać kogoś do grzechu.
 2. Nakazywać grzech.
 3. Zezwalaćna grzech.
 4. Pobudzać do grzechu.
 5. Pochwalać grzech drugiego.
 6. Milczeć,gdy ktoś grzeszy.
 7. Nie karać zagrzech.
 8. Pomagać do grzechu.
 9. Usprawiedliwiać czyjś grzech.

Grzechy wace o poms do nieba

 1. Rozmyślne zabójstwo
 2. Grzech sodomski
 3. Uciskanie ubich,wdów i sierot
 4. Zatrzymanie zapłaty robotnikom (pracownikom).

Siedem Sakramentów Świętych

 1. Chrzest
 2. Bierzmowanie
 3. Eucharystia
 4. Pokuta
 5. Namaszczenie chorych
 6. Kapłaństwo
 7. Małżeństwo


Uczynki miłosierdzia względem ciała

 1. Głdnych nakarmić.
 2. Spragnionych napoić.
 3. Nagich przyodziać.
 4. Podróżnych w dom przyjąć.
 5. Więźniów pocieszać.
 6. Chorych nawiedzać.
 7. Umarłych pogrzebać

Uczynki miłosierdzia względem duszy

 1. Grzeszących upominać.
 2. Nieumiejętnych pouczać.
 3. Wątpiącym dobrze radzić.
 4. Strapionych pocieszać.
 5. Krzywdy cierpliwie znić.
 6. Urazy chętnie darwać.
 7. Mdlsię za żywychi umarłych.

Siedem darów Ducha Świętego

 1. drść
 2. Rozum
 3. Umiejętnść
 4. Rada
 5. stwo
 6. Pobożność
 7. BojaźńBoża

Trzy Cnoty Boskie (teologalne)

Wiara,  Nadzieja, Miłość

Cnoty główne (kardynalne)

Roztropność,  Sprawiedliwość Umiarkowanie, stwo

Ostateczne rzeczy człowieka

Śmierć, Sąd By, Niebo albo piekło

AKT WIARY

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,

W trójcy jedyny, prawdziwy.

Wierzę, coś objawił, Boże,

Twe słowo mylić nie może.


AKT NADZIEI

Ufam Tobie, boś Ty wierny,

Wszechmocny i mosierny.

Dasz mi grzechów odpuszczenie,

Łas i wieczne zbawienie.

AKT MIŁOŚCI

Boże, choć Cię nie pojmuję,

Jednak nad wszystko miłuję,

Nad wszystko, co jest stworzone,

Boś Ty dobro nieskończone.

AKT ŻALU

Ach, żałuje za me złości

jedynie dla Twej miłości.

Bądź mości mnie, grzesznemu,

dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

Pod Twoją obronę

Pod Twoją obro uciekamy się Święta Boża Rodzicielko.

Naszymi prbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,

ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać.

Panno chwalebna i błogosławiona,

o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza

z Synem Swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj,

swojemu Synowi nas oddawaj.

Anioł Pański

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.

I poczęła z Ducha Śwtego.

Zdrowaś, Maryjo...

Oto ja służebnica Pańska.

Niech mi się stanie według słowa twego.

Zdrowaś, Maryjo...

A Słowo Ciałem się sto. I zamieszkało mdzy nami.

Zdrowaś, Maryjo...

Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Łas Twoją, prosimy Cię Panie, * racz wlać w serca nasze, * abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim * Wcielenie Chrystusa, Syna Twojego poznali, * przez Mę Jego i Krzyż * do chwały Zmartwychwstania byli doprowadzeni. * Przez tegChrystusa, Pana naszego. Amen


Osiem Błogosławieństw

 1. Błosławieni ubzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
 1. Błosławieni,którzysię smucą,albowiemonibędą pocieszeni.
 2. Błosławienicisi,albowiemonina własnośćposiąziemię.
 3. Błosławieni,którzyłaknąipragsprawiedliwości,albowiemonibędą
 4. Błosławienimiłosierni,albowiemonimiłosierdziadstąpią.
 5. Błosławieniczystegoserca,albowiemoniBga lądbędą.
 6. Błosławieni, którzy wprwadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synamiBożymi.
 7. Błosławieni,którzycierpiąprześladowaniedlasprawiedliwości, albowiemdonichnależykrólestwoniebieskie.

TAJEMNICE RÓŻAŃCOWE

Tajemnice radosne

(odmawiane w poniedziki i soboty)

 1. Zwiastowanie NMP
 2. Nawiedzenie św.Elżbiety
 3. Nardzenie PanaJezusa
 4. Ofiarwanie Pana Jezusa wświątyni
 5. Odnalezienie Pana Jezusa wświątyni

Tajemnice światła

(odmawiane w czwartki)

 1. ChrzestJezusa w Jordanie
 2. Cudna weseluw Kanie Galilejskiej
 3. Głszenie KrólestwaBożegoi wzywanie donawrócenia
 4. Przemienienie nagórze Tabor
 5. Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice bolesne

(odmawiana we wtorki i piątki)

 1. Mdlitwa PanaJezusa w Ogrójcu
 2. Biczowanie PanaJezusa
 3. CierniemukorowanieJezusa
 4. Drgakrzyżwa
 5. Ukrzyżwanie iśmierć Jezusa nakrzyżu


Tajemnice chwalebne

(odmawiana w środy i niedziele)

 1. Zmartwychwstanie PanaJezusa
 2. Wniebowspienie Pana Jezusa
 3. Zesłanie Ducha Świętego
 4. Wniebowzięcie NMP
 5. Ukornowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi

O mój Jezu * przebacz nam nasze grzechy, * zachowaj nas od ognia piekielnego,

* zaprowa wszystkie dusze do nieba * i dopomóż szczególnie tym,

* krzy najbardziej potrzebu Twojego miłosierdzia.

Koronka do Bożego Miłosierdzia

 

Na początku:

Ojcze nasz ..., Zdrowaś Maryjo ..., Wier w Boga ...,

Na dużych paciorkach:

Ojcze Przedwieczny, * ofiaruję Ci Ciało i Krew, * Duszę i Bóstwo * najmilszego Syna Twojego * a Pana naszego Jezusa Chrystusa, * na przebłaganie za grzechy nasze * i całego świata. (1 raz)

Na małych paciorkach:

Dla Jego bolesnej męki * miej miłosierdzie dla nas * i całego świata. (10 razy)

Na zakończenie:

Święty Boże, * Święty Mocny, * Święty, a Nieśmiertelny, *

zmiłuj się nad nami * i nad cym światem. (3 razy)

O Krwi i Wodo, * któr wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego *

jako zdrój mosierdzia dla nas, * ufamy Tobie.

Modlitwa do św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele !

Wspomagaj nas w walce,

a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego

ducha bą nas obroną.

Oby go Bóg pogrom raczył, pokornie o to prosimy,

a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,

szatana i inne duchy złe,

które na zgu dusz ludzkich po tym świecie krążą,

mocą Bożą strąć do piekła. Amen.


Modlitwa wieczorna

Wszechmogący, wieczny Boże!

Dziękuje Ci z całego serca za łaski i dobrodziejstwa,

którymi mnie dzisiaj obdarzyłeś.

Panie, Tyś był dla mnie tak łaskawy, a ja Ciebie obrażałem

myślami, słowami,

uczynkami i opuszczeniem dobrego.

O Boże, żałuję z całego serca, ze Ciebie, najwyższe Dobro moje,

grzechami moimi obraziłem i zasmuciłem.

Mocno postanawiam popraw się z pomocą łaski Twojej,

o którą prosCpokornie.

W ręce Twoje, panie, powierzam ducha mego.

Przez zasługi Twojej niewinnej męki i śmierci, proszę Cię, Jezu Chryste,

zachowaj mnie tej nocy

od nagłej i niespodziewanej śmierci.

Poślij Anioła Stróża,

aby mnie strzegł od sideł szatańskich. udziel mi spokojnego snu,

abym jutro obudził się zdrowy

i mógł pełnwole Twoja.

Amen.