Pacierz

 

 

MODLITWY PODSTAWOWE

 

 

 • Modlić się znaczy dać trochę swojego czasu Chrystusowi, zawierzyć Mu, pozostawać w milczącym słuchaniu Jego Słowa, pozwalać mu odbić się echem w sercu”.~Jan Paweł II
 • „Bez modlitwy nie ma życia chrześcijańskieg”.~ papież Paweł VI
 • „Owocem wiary jest miłość. Owocem miłości jest służba. Owocem służby jest pokój”. ~Matka Teresa z Kalkuty
 • Wiara jest źródłem modlitwy.Jeżeli źródło wiary wyschnie,nie może płynąć potok modlitwy”.~ Augustyn z Hippony

 

 

 

Znak krzyża

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen

 

 

 

 

Modlitwa u progu dnia

 

Panie, w ciszy wschodzącego słońca

przychodzę Cię błagać o pokój, o mądrość, o siłę.

Chcę patrzeć dziś na świat oczami przepełnionymi miłością, być cierpliwym, wyrozumiałym, cichym i mądrym.

Chcę patrzeć ponad to, co jest tylko pozorem, widzieć Twoje dzieci tak, jak Ty sam je widzisz i dostrzegać w nich to, co jest dobre.

Daj mi życzliwość i radość,

by wszyscy, którzy stykają się ze mną odczuli Twoją obecność.

I niech będę dla innych chlebem,

jak Ty jesteś nim dla mnie każdego dnia.

Oto jestem.

Pragnę spełnić Twoją wolę, Panie mój.

Oczyść serce i wargi moje, a ręce moje obdarz siłą i wszystkimi umiejętnościami,

abyśmy zgodnie zdołali wypełnić każde zadanie, jakie dzisiaj przed nami postawisz.

Ręce błogosław nam Panie

na ten nadchodzący dzień.  Amen               (kard. Leo Suenes)

 

 

 

 

Ojcze Nasz (Modlitwa Pańska)

 

 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

święć się Imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje,

bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

i odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom,

i nie wódź nas na pokuszenie,

ale nas zbaw ode złego. Amen

 

 

 

Zdrowaś Mario (Pozdrowienie Anielskie)

 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami

i błogosławiony Owoc żywota Twojego Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża,

módl się za nami grzesznymi,

teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

 

 

 

 

Wierzę w Boga (Skład Apostolski)

 

 

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego,

Stworzyciela nieba i ziemi.

I w Jezusa Chrystusa,

Syna Jego Jedynego, Pana naszego,

który się począł z Ducha Świętego,

narodził się z Maryi Panny;

umęczon pod Ponckim Piłatem,

ukrzyżowan, umarł i pogrzebion;

zstąpił do piekieł trzeciego dnia zmartwychwstał;

wstąpił na niebiosa,

siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego; 

stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny,

Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie,

ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen

 

 

 

 

Modlitwa do Anioła Stróża

 

 

 

Aniele Boży, stróżu mój

Ty zawsze przy mnie stój.

Rano, wieczór, we dnie, w nocy

bądź mi zawsze ku pomocy.

Strzeż duszy, ciała mego

i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen

 

 

 

 

Uwielbienie Trójcy Świętej

 

 

 

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,

jak była na początku,

teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 

 

 

 

Dziesięć Przykazań Bożych

 

 

„Jam jest Pan, Bóg Twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli”

 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
 2. Nie będziesz brał imienia Pana Bga twego nadaremno.
 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
 4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
 5. Nie zabijaj.
 6. Nie cudzołóż.
 7. Nie kradnij.
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
 10. Ani żadnej rzeczy,która jego jest.

 

 

2 Przykazania miłości

 

 

Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego,

z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich,

a bliźniego swego jak siebie samego.

 

 

 

5 Przykazań Kościelnych

 

 1. W niedzielęi święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej
 2. i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
 3. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
 4. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym,przyjąć Komunię świętą.
 5. Zachowywać nakazane postyi wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych,
 6. a wokresachpokutypwstrzymywać się dudziałuwzabawach.
 7. Trszczyć się opotrzebywspólnotyKościoła.

 

 

 

Główne prawdy wiary

 

 1. Jest jeden Bóg.
 2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza,a za zło karze.
 3. Są trzy Osoby Boskie:Bóg Ojciec,Syn Boży i Duch Święty.
 4. Syn Boży stał się człowiekiem,umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia.
 5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
 6. Łaska Boża jestdo zbawienia koniecznie potrzebna.

 

 

Siedem grzechów głównych

 

 1. Pycha
 2. Chciwość
 3. Nieczystść
 4. Zazdrość
 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
 6. Gniew
 7. Lenistwo

5 Warunków sakramentu pokuty

 

 1. Rachunek sumienia
 2. Żal za grzechy
 3. Mocne postanowienie poprawy
 4. Spowiedź szczera.
 5. Zadśćuczynienie Panu Bgu i bliźniemu.

Grzechy przeciw Duchowi Świętemu

 1. Grzeszyć licząc zuchwale na miłosierdzie Boże.
 2. Rozpaczać albo wątpić w miłsierdzie Boże.
 3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej
 4. Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej.
 5. Mieć zatwardziałe serce wobec zbawiennych napomnień
 6. Aż do śmierci odkładać pokutę i nawrócenie.

Grzechy cudze

 1. Namawiać kogoś do grzechu.
 2. Nakazywać grzech.
 3. Zezwalaćna grzech.
 4. Pobudzać do grzechu.
 5. Pochwalać grzech drugiego.
 6. Milczeć,gdy ktoś grzeszy.
 7. Nie karać zagrzech.
 8. Pomagać do grzechu.
 9. Usprawiedliwiać czyjś grzech.

Grzechy wołające o pomstę do nieba

 1. Rozmyślne zabójstwo
 2. Grzech sodomski
 3. Uciskanie ubich,wdów i sierot
 4. Zatrzymanie zapłaty robotnikom (pracownikom).

Siedem Sakramentów Świętych

 1. Chrzest
 2. Bierzmowanie
 3. Eucharystia
 4. Pokuta
 5. Namaszczenie chorych
 6. Kapłaństwo
 7. Małżeństwo

Uczynki miłosierdzia względem ciała

 1. Głdnych nakarmić.
 2. Spragnionych napoić.
 3. Nagich przyodziać.
 4. Podróżnych w dom przyjąć.
 5. Więźniów pocieszać.
 6. Chorych nawiedzać.
 7. Umarłych pogrzebać

Uczynki miłosierdzia względem duszy

 1. Grzeszących upominać.
 2. Nieumiejętnych pouczać.
 3. Wątpiącym dobrze radzić.
 4. Strapionych pocieszać.
 5. Krzywdy cierpliwie znić.
 6. Urazy chętnie darwać.
 7. Mdlić się za żywychi umarłych.

Siedem darów Ducha Świętego

 1. Mądrść
 2. Rozum
 3. Umiejętnść
 4. Rada
 5. Męstwo
 6. Pobożność
 7. Bojaźń Boża

Trzy Cnoty Boskie (teologalne)

 

Wiara,  Nadzieja, Miłość

 

 

Cnoty główne (kardynalne)

 

Roztropność,  Sprawiedliwość Umiarkowanie, Męstwo

 

 

 

Ostateczne rzeczy człowieka

 

Śmierć, Sąd Boży, Niebo albo piekło

 

 

 

AKT WIARY

 

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,

W trójcy jedyny, prawdziwy.

Wierzę, coś objawił, Boże,

Twe słowo mylić nie może.

 

AKT NADZIEI

 

Ufam Tobie, boś Ty wierny,

Wszechmocny i miłosierny.

Dasz mi grzechów odpuszczenie,

Łaskę i wieczne zbawienie.

 

 

AKT MIŁOŚCI

 

Boże, choć Cię nie pojmuję,

Jednak nad wszystko miłuję,

Nad wszystko, co jest stworzone,

Boś Ty dobro nieskończone.

 

 

AKT ŻALU

 

Ach, żałuje za me złości

jedynie dla Twej miłości.

Bądź miłości mnie, grzesznemu,

dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

 

 

Pod Twoją obronę

 

 

Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko.

Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,

ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać.

Panno chwalebna i błogosławiona,

o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza

z Synem Swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj,

swojemu Synowi nas oddawaj.

 

 

Anioł Pański

 

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.

I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś, Maryjo...

Oto ja służebnica Pańska.

Niech mi się stanie według słowa twego.

Zdrowaś, Maryjo...

A Słowo Ciałem się stało. I zamieszkało między nami.

Zdrowaś, Maryjo...

Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się: Łaskę Twoją, prosimy Cię Panie, * racz wlać w serca nasze, * abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim * Wcielenie Chrystusa, Syna Twojego poznali, * przez Mękę Jego i Krzyż * do chwały Zmartwychwstania byli doprowadzeni. * Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen

Osiem Błogosławieństw

 1. Błosławieni ubzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
 2. Błosławieni,którzysię smucą,albowiemonibędą pocieszeni.
 3. Błosławienicisi,albowiemonina własnośćposiądą ziemię.
 4. Błosławieni,którzy łakną i pragną sprawiedliwości,albowiem oni będą
 5. Błosławienimiłosierni,albowiemonimiłosierdziadstąpią.
 6. Błosławieniczystegoserca,albowiemoniBga lądać będą.
 7. Błosławieni, którzy wprwadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synamiBożymi.
 8. Błosławieni,którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.